Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 182/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 - příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004

T: 15. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : O®P, OPBM-KS, KT