Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 183/RMČ/2005

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. přidělením bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9, jako pronájem bytu ve veřejném zájmu - školství, na dobu určitou jeden rok, s nájemným ve výši 2 násobku regulovaného nájemného dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. ukládá

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o přidělení bytu ve veřejném zájmu - školství, byt o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s výše uvedeným nájemným

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s výše uvedeným nájemným

T: 29. 4. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, OPBM, navrhovaný nájemce