Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 187/RMČ/2005

k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v ulici Slévačská č. p. 905, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a žadatelem na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v ulici Slévačská č. p. 905, Praha 9 na dobu určitou jeden rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v ulici Slévačská č. p. 905, Praha 9

T: 30. 4. 2005

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy v souladu s tímto usnesením

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel