Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 192/RMČ/2005

k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 17.620 Kč za užívání bytu v č. p. 742 ul. Bryksova, Praha 9 za období od 1. 7. 2004 do 1. 3. 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 17.620 Kč za užívání bytu v č. p. 742 ul. Bryksova, Praha 9 za období od 1. 7. 2004 do 1. 3. 2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s poskytnutím slevy ve výši 17.620 Kč z nájemného

2. zajistit vyplacení částky 17.620 Kč žadateli

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel