Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 198/RMČ/2005

k převedení stávající nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na rod. příslušníka


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2021, o výměře 220 m2 v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2021, v k. ú. Kyje

T: 25. 4. 2005

2. po uplynutí doby zveřejnění záměru (15 dnů) zajistit uzavření nájemní smlouvy

T: 31. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM- odd. majetkových dispozic