Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 199/RMČ/2005

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění 3,4 m kabelů telekomunikační sítě do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje, za úplatu v částce 150 Kč/bm bez DPH, tj. v celkové částce 607 Kč včetně DPH

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelů telekomunikační sítě do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje

T: 15. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic