Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 200/RMČ/2005

ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 2717/5, k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem na úplatný převod pozemku parc. č. 2717/5, k. ú. Kyje, o výměře 14 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání odpovědi OOA MHMP se stanoviskem Rady městské části Praha 14 na úplatný převod pozemku parc. č. 2717/5, k. ú. Kyje

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic