Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 201/RMČ/2005

k návrhu na směnu pozemků parc. č. 844 a 845 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se směnou pozemku parc. č. 845, k. ú. Kyje o výměře 242 m2, který je ve vlastnictví paní Heleny Kovářové, bytem Podlišovská 624, Praha 9 - Kyje za pozemek parc. č. 844 o výměře 265 m2 k. ú. Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 s doplatkem 62 000 Kč

2. se zveřejněním záměru (příloha č. 3) na směnu pozemku parc. č. 845, k. ú. Kyje o výměře 242 m2, který je ve vlastnictví paní Heleny Kovářové, bytem Podlišovská 624, Praha 9 - Kyje za pozemek parc. č. 844 o výměře 265 m2 k. ú. Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na směnu pozemku parc. č. 845, k. ú. Kyje za pozemek parc. č. 844, k. ú. Kyje

T: 30. 4. 2005

2. předložit návrh smlouvy na směnu pozemku parc. č. 845, k. ú. Kyje za pozemek parc. č. 844, k. ú. Kyje, s doplatkem 62 000 Kč na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 16. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic