Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 202/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Michálkové, bytem Maršovská 649, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s dodatkem k nájemní smlouvě č. j. 6169/OSM/98 paní Jaroslavy Michálkové, bytem Maršovská 649, Praha 9 za nájemné ve výši 5 Kč/ m2/rok (příloha č. 4), celkem 425 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a paní Jaroslavou Michálkovou, bytem Maršovská 649, Praha 9

 

 

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM- odd. majetkových dispozic