Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 206/RMČ/2005

k návrhu zadání zakázky na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v Mateřské škole "Obláček", ul. Šebelova č. p. 874, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zněním výzvy na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v Mateřské škole "Obláček", ul. Šebelova č. p. 874, Praha 9 - Černý Most a s jejím zveřejněním, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

2. s odesláním výzvy k podání nabídky na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v Mateřské škole "Obláček", ul. Šebelova č. p. 874, Praha 9 - Černý Most osobám, jejichž seznam je přílohou č. 2

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je uvedeno v příloze č. 3

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

T: 19. 4. 2005

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 19. 4. 2005

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením zakázky na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v Mateřské škole "Obláček", ul. Šebelova č. p. 874, Praha 9 - Černý Most

T: 24. 5. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, KS, členové hodnotící komise