Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 605/RMČ/2005

k návrhu na úpravu směrnice Zadávání veřejných zakázek městskou částí Praha 14 a postup u zadávání zakázek, kdy předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne částku 2,000.000 Kč formou dodatku č. 1


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zněním dodatku č. 1 k směrnici Zadávání veřejných zakázek městskou částí Praha 14 a postup u zadávání zakázek, kdy předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne částku 2,000.000 Kč

II. j m e n u j e

komisi pro otvírání obálek:

členové: Ing. Jana Lebedová
Ing. Vanda Šimánková
Mgr. Eva Štětinová

náhradníci: JUDr. Eva Koždoňová
Dana Davidová
Lenka Benešová
Eva Beranová

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

vydání výše uvedeného dodatku č. 1 k předmětné směrnici

T: 15. 12. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS