Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 607/RMČ/2005

k návrhu odměn pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2006 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

navrhovanou výši odměn pro matrikářky za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2006 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. d o p o r u č u j e

výši odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
s tarosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OPBM KS