Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 609/RMČ/2005

k opravě formální chyby usnesení č. 204/RMČ/2004 a k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 2004/OESM/OMD/025 na pronájem části pozemků parc. č. 2886/139 a 2886/140 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s opravou textu usnesení č. 204/RMČ/2004 ze dne 13. 4. 2004 ve výpočtu výše celkového nájemného - při ceně nájmu ve výši 30 Kč/m2/rok činí roční nájemné 9 120 Kč

2. s uzavřením dodatku č. 1 (příloha č. 4) nájemní smlouvy čj. 2004/OESM/OMD/025 ze dne 12. 5. 2004 na pronájem části pozemků parc. č. 2886/139 a 2886/140 v k. ú. Kyje o celkové výměře 304 m2 s paní Radkou Pascotto, bytem Stulíkova 1389, Praha 9 za účelem opravy formální chyby ve výpočtu výše celkového nájemného - při ceně nájmu ve výši 30 Kč/m2/rok činí roční nájemné 9 120 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 2886/139 a 2886/140 v k. ú. Kyje

T: 15. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic