Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 616/RMČ/2005

k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi vlastníkem pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677 m2 v k. ú. Kyje panem Miroslavem Košťálem, bytem Kostelec 70, Jihlava a městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677 m2 v k. ú. Kyje mezi panem Miroslavem Košťálem, Kostelec 70, Jihlava, zastoupeným na základě plné moci panem Jaroslavem Bečkovským, Jažlovická 1314/13, Praha 4 a městskou částí Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677 m2 v k. ú. Kyje na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM, p. Bečkovský