Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 619/RMČ/2005

k návrhu na pronájem částí pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 - zahrádka, v k. ú. Kyje, vybranému zájemci


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 o celkové výměře 100 m2, dle neveřejné přílohy k tomuto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 o celkové výměře 100 m2

T: 31. 12. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - OMD