Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 623/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce pozemků dotčených stavbou "Rekonstrukce ulice Broumarská"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce pozemků dotčených stavbou "Rekonstrukce ulice Broumarská" (příloha č. 3)

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce pozemků dotčených stavbou "Rekonstrukce ulice Broumarská"

T: 31. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic