Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 628/RMČ/2005

k informaci o zvýšení plateb klientů Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 od 1. 1. 2006


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zvýšení poplatků za den pobytu na 400 Kč klientům Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099, kteří nemají trvalé bydliště na území městské části Praha 14

II. d o p o r u č u j e

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 zvýšit poplatek občanům s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 14 na 330 Kč za den pobytu v Domě sociálních služeb, Bojčenkova 1099

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

T: 31. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OSVZ