Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 631/RMČ/2005

k žádosti na zpětvzetí výpovědi z nájmu obytné místnosti v ulici Broumarská č. p. 25, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zpětvzetím výpovědi z nájmu obytné místnosti v ulici Broumarská č. p. 25, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu se zpětvzetím výpovědi z nájmu obytné místnosti v ulici Broumarská č. p. 25, Praha 9

2. zajistit zpětvzetí příslušné žaloby vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci vyklizení obytné místnosti

T: ihned

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., žadatel