Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 201/RMČ/2006

k návrhu na schválení Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

nové znění Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14, které nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2006 a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení - příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit vydání Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 30. 4. 2006

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OPBM