Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 207/RMČ/2006

k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v ulici Rochovská 760, Praha 9 zajištěného jako přístřeší


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu v ulici Rochovská 760, Praha 9 na dobu určitou 1 roku zajištěného jako přístřeší, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku na užívání bytu v ulici Rochovská 760, Praha 9 zajištěného jako přístřeší

T: 30. 4. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel