Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 213/RMČ/2006

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 2 m2 v ulici Bryksova č. p. 740, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s, o odsouhlasení podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9

T: 30. 4. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce