Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 214/RMČ/2006

k návrhu na zveřejňování záměru na pronájem nebytového prostoru za podmínky úhrady dluhu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejňováním záměru na pronájem nebytového prostoru za podmínky úhrady dluhu váznoucím na nebytovém prostoru, který byl vyklizen nájemcem na základě výpovědi nebo exekutorem na základě vykonatelného rozhodnutí soudu

2. s udělením plné moci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu se zveřejňováním záměru na pronájem nebytového prostoru za podmínky úhrady dluhu váznoucím na nebytovém prostoru, který byl vyklizen nájemcem na základě výpovědi nebo exekutorem na základě vykonatelného rozhodnutí soudu

2. zajistit podepsání plné moci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 30. 4. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS