Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 215/RMČ/2006

k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: "Malování a oprava PVC společné prostory - ul. Kardašovská 756, Černý Most, Praha 9", "Malování a položení PVC společné prostory - ul. Ronešova 1133 - 1135, Černý Most, Praha 9", "Oprava okapového chodníku - ul. Krylovecká 491-493, Slévačská 494-497, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:

1. Realing service, s. r. o. na akci "Malování a oprava PVC společné prostory - ul. Kardašovská 756, Černý Most, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

2. Polabská stavební CZ na akci "Malování a položení PVC společné prostory - ul. Ronešova 1133 - 1135, Černý Most, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

3. Ekoservis, s. r. o. na akci "Oprava okapového chodníku - ul. Krylovecká 491 - 493, Slévačská 494 - 497, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou Realing service s. r. o. na akci "Malování a oprava PVC společné prostory - ul. Kardašovská 756, Černý Most, Praha 9"; s firmou Polabská stavební CZ na akci "Malování a položení PVC společné prostory - ul. Ronešova 1133 - 1135, Černý Most, Praha 9" a s firmou Ekoservis, s. r. o. na akci "Oprava okapového chodníku - ul. Krylovecká 491 - 493, Slévačská 494 - 497, Praha 9"

T: 5. 5. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS