Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 216/RMČ/2006

k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akce: "Oprava okapového chodníku - ul. Kpt. Stránského 993 - 994, Praha 9", "Oprava PVC a linkrusty společné prostory - ul. Kardašovská 773 - 776, Černý Most, Praha 9, "Oprava zábradlí balkonů a dlažby - ul. Doležalova 1041 - 1042, Černý Most, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:

1. Kaziko, a. s. na akci "Oprava okapového chodníku - ul. Kpt. Stránského 993 - 994, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

2. Ing. Krejza - JOKR na akci "Oprava PVC a linkrusty společné prostory - ul. Kardašovská 773 - 776, Černý Most, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

3. Jiří Hájek na akci "Oprava zábradlí balkonů a dlažby - ul. Doležalova 1041 - 1042, Černý Most, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou Kaziko, a. s. na akci"Oprava okapového chodníku - ul. Kpt.Stránského 993 - 994, Praha 9"; s firmou Ing. Krejza -JOKR na akci " Oprava PVC a linkrusty společné prostory - ul. Kardašovská 773 - 776, Černý Most, Praha 9" a s firmou Jiří Hájek na akci "Oprava zábradlí balkonů a dlažby - ul. Doležalova 1041 - 1042, Černý Most, Praha 9"

T: 5. 5. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS