Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 218/RMČ/2006

k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 907 ul. Metujská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení zveřejnění adresného záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 907 ul. Metujská, Praha 9

T: 30. 4. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM