Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 219/RMČ/2006

k návrhu na prodloužení nájmu objektu č. p. 1312 spolu s přilehlými pozemky parc. č. 946/1, 945 a 2730 v ulici Tálinská v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru a následným uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 341/OSM/96 na prodloužení pronájmu objektu č. p. 1312 v ulici Tálinská v k. ú. Kyje na dobu určitou 15 let, tj. do 30. 4. 2021 za podmínek stanovených stávající nájemní smlouvou, s paní Erikou Hochmanovou, jednatelkou společnosti MARIE - ERIKA, s. r. o., se sídlem Tálinská 1312, Praha 9

2. se zveřejněním záměru a následným uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2005/OESM - OMD/0033 na prodloužení pronájmu částí pozemků parc. č. 946/1 o výměře 1865 m2, parc. č. 945 o výměře 730 m2 a parc. č. 2730 o výměře 27 m2, vše v k. ú. Kyje na dobu určitou 15 let, tj. do 30. 4. 2021 za podmínek stanovených stávající nájemní smlouvou, s paní Erikou Hochmanovou, jednatelkou společnosti MARIE - ERIKA, s. r. o., se sídlem Tálinská 1312, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru a po uplynutí doby zveřejnění záměru zajistit prostřednictvím a. s. Správa majetku Praha 14 uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem objektu č. p. 1312 v ulici Tálinská v k. ú. Kyje mezi jednatelkou spol. MARIE - ERIKA, s. r. o. a městskou částí Praha 14

T: 30. 4. 2006

2. zajistit zveřejnění záměru a po uplynutí doby zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc. č. 946/1, 945 a 2730 v k. ú. Kyje mezi jednatelkou společnosti MARIE - ERIKA, s. r. o. a městskou částí Praha 14

T: 30. 4. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM