Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 220/RMČ/2006

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1, ul. Borská, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1, o výměře 245 m2, ul. Borská, k. ú. Kyje (využití - zahrada), za cenu 7 Kč/m2 ročně

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1 v k. ú. Kyje

T: 20. 4. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM