Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 221/RMČ/2006

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 845, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a vybraným zájemcem


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol o otevírání obálek podaných zájemci o pozemek parc. č. 845, k. ú. Kyje

II. s c h v a l u j e

variantu "B" pořadí vybraných žadatelů, kteří jsou doporučeni k uzavření kupní smlouvy s tím, že pokud nebude uzavřena kupní smlouva s žadatelem umístěným na prvním místě v pořadí, bude uzavřena kupní smlouva s žadatelem, který se umístil další v pořadí - příloha č. 2

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 845, k. ú. Kyje s vybraným žadatelem na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 6. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM