Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 222/RMČ/2006

k návrhu zadání veřejné zakázky na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14- Černý Most

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit realizaci bodu I. a II. tohoto usnesení

T: 18. 4. 2006

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh smlouvy o dílo "výměna oken na západním průčelí bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most"

T: 9. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR