Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 223/RMČ/2006

k návrhu výzvy na dodatečné práce k dokončení díla "definitivní úprava ul. Pilská a točky MHD"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odesláním výzvy na dodatečné práce k dokončení díla "definitivní úprava ul. Pilská a točky MHD"

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

T: 16. 4. 2006

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh dodatku ke smlouvě o dílo "definitivní úprava ul. Pilská a točky MHD"

T: 25. 4. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR