Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 264/RMČ/2006

k návrhu na schválení I. úpravy plánu oprav na rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

I. úpravu plánu oprav na rok 2006 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválené I. úpravě plánu oprav na rok 2006

T: 15. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan

starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s.