Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 265/RMČ/2006

k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Aip Safe


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Aip Safe

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou AiP Safe

T: 19. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: Ing. Jaromír Klička