Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 269/RMČ/2006

k návrhu na přidělení integračního bytu pro osobu s přiznaným postavením azylanta na území ČR


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

záměr na přidělení jednoho integračního bytu azylantovi v roce 2006

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení integračního bytu vybranému azylantovi

T: 30. 10. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: SMP-14, a. s.