Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 274/RMČ/2006

k návrhu na obnovu nájmu a úpravu smluvního nájemného k bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu neurčitou a změnu výše smluvního nájemného s účinností od 1. 6. 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. ve výše uvedené věci

T: 31. 5. 2006

2. zajistit právní úkony související s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 a změnou současného smluvního nájemného za užívání předmětného bytu s účinností od 1. 6. 2006 dle přílohy č. 1 k tomto usnesení

T: 31. 5. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce