Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 280/RMČ/2006

k návrhu na obnovu ubytovací smlouvy o pronájmu lůľka v M© Paculova ul., č. p. 1115


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu ubytovací smlouvy o pronájmu 1 lůľka v ubytovně M© Paculova ul., č. p. 1115 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu určitou jednoho roku

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření ubytovací smlouvy na 1 lůľko v ubytovně M© Paculova ul., č. p. 1115 na dobu určitou jednoho roku

T: 30. 6. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, ľadatel