Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 281/RMČ/2006

k návrhu na souhlas se společným užíváním nebytových prostor v objektu č. p. 740 a 741 ulice Bryksova, Praha 9 pro členy sdružení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se společným užíváním nebytových prostor v ulici Bryksova č. p. 740 a 741, Praha 9 pro členy sdružení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s, o odsouhlasení společného užívání nebytových prostor v objektu č. p. 740 a 741 ulice Bryksova, Praha 9 pro členy sdružení

T: 31. 5. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce