Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 283/RMČ/2006

k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1060, ul. Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j.: 03/SMP/06 ze dne 16. 1. 2006 v objektu č. p. 1060 ul. Gen. Janouška, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

T: 31. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM