Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 286/RMČ/2006

k žádosti paní Miluše Vítkové o směnu části pozemku parc. č. 978/36, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 978/2, k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se směnou pozemků podle žádosti paní Miluše Vítkové, části pozemku parc. č. 978/36, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 978/2, k. ú. Hostavice, který je ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat žadatelku o souhlasu se směnou pozemků

T: 15. 5. 2006

2. předložit návrh na směnu pozemků na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM