Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 287/RMČ/2006

ke zmocnění společnosti Trust Invest, s. r. o., k úkonům souvisejícím s přípravou smluv o věcných břemenech k inženýrským sítím, vloženým do pozemku parc. č. 8/12, k. ú. Hostavice, komunikace Lucinková


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zmocněním (příloha č. 2) společnosti TRUST INVEST, s. r. o., se sídlem Legerova 616/78, Praha 2, k úkonům souvisejícím s přípravou smluv o věcných břemenech k inženýrským sítím, vloženým do pozemku parc. č. 8/12, k. ú. Hostavice, komunikace Lucinková

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vydání plné moci společnosti TRUST INVEST, s. r. o.

T: 15. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM