Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 289/RMČ/2006

k návrhu na zadání zakázky - zpracování studie "Rekonstrukce komunikační sítě v Hloubětíně s důrazem na vytvoření podmínek pro vznik nových parkovacích míst"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zadání zakázky na zpracování studie "Rekonstrukce komunikační sítě v Hloubětíně s důrazem na vytvoření podmínek pro vznik nových parkovacích míst"

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit realizaci dle bodu I. tohoto usnesení

T: 12. 5. 2006

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením zakázky na zpracování studie rekonstrukce komunikační sítě Hloubětín

T: 20. 6. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR