Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 290/RMČ/2006

k nabídce na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŚ Vybíralova


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o podané nabídce na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŠ Vybíralova od obchodní společnosti Petros, s. r. o., Dlouhá č. p. 616, Krupka

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na výměnu stávajících oken za plastová na západním průčelí fasády bloku C - 1. a 2. nadzemní podlaží ZŠ Vybíralova s obchodní společností Petros, s. r. o., Dlouhá č. p. 616, Krupka

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Petros, s. r. o.

T: 18. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR