Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 291/RMČ/2006

k realizaci stavby části oplocení na pozemku parc. č. 983/1 v kat. území Kyje, ul. Oborská


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o realizaci stavby části oplocení na pozemku parc. č. 983/1 v kat. území Kyje, ul. Oborská

II. s o u h l a s í

1. s realizací stavby části oplocení na pozemku parc. č. 983/1 v kat. území Kyje, ul. Oborská současně při budování přilehlého chodníku v rámci probíhající rekonstrukce ul. Oborská a s uzavřením smlouvy na provedení prací s firmou KSF, spol. s r. o., Azalková 23, Praha 10

2. s navýšením kapitálových výdajů rozpočtu o částku ve výši 245 tis. Kč na provedení části oplocení na pozemku parc. č. 983/1, kat. území Kyje

III. u k l á d á

1. Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. 1. tohoto usnesení

T: 25. 5. 2006

2. Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit navýšení kapitálových výdajů dle bodu II. 2 tohoto usnesení

T: 31. 5. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR