Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 82/RMČ/2006

k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis tiskáren, renovace a recyklace náplní do tiskáren"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním výzvy na podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "Servis tiskáren, renovace a recyklace náplní do tiskáren"

II. s c h v a l u j e

složení hodnotící komise

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek a jejich vyhodnocení

T: 15. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, KS