Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 86/RMČ/2006

k návrhu na zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu v ulici Rochovská 759, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zpětvzetím žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu v ul. Rochovská 759, Praha 9 za podmínky úhrady poplatků z prodlení ve výši 88.257 Kč k zaplacenému dluhu na nájemném, úhrady dluhu na nájemném za 11/2006 ve výši 3.174 Kč spolu s poplatkem z prodlení vyčíslenému ke dni zaplacení a úhrady nákladů řízení ve výši 64.294 Kč vše do 15. 1. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bohumila Sobotku, zástupce starosty městské části Praha 14

zajistit zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu v ulici Rochovská 759, Praha 9 za podmínky úhrady poplatků z prodlení ve výši 88.257 Kč k zaplacenému dluhu na nájemném, úhrady dluhu na nájemném za 11/2006 ve výši 3.174 Kč spolu s poplatkem z prodlení vyčíslenému ke dni zaplacení a úhrady nákladů řízení ve výši 64.294 Kč vše do 15. 1. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel