Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 89/RMČ/2006

k návrhu na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova č. p. 1047 - 1053 na pozemcích parc. č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 jiného vlastníka vše v k. ú. Černý Most za kupní cenu 43.198.880 Kč v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 200


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodejem bytového domu v ulici Doležalova č. p. 1047 - 1053 na pozemcích parc. č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 vše v k. ú. Černý Most jiného vlastníka, za kupní cenu 43.198.880 Kč právnické osobě založené stávajícími nájemci v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005, se závazkem nabyvatele, že neprodleně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., a ty převede do vlastnictví jednotlivých fyzických osob

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu způsobu prodeje nemovitostí dle čl. I tohoto usnesení právnické osobě založené stávajícími nájemci v souladu se "Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14" ze dne 13. 12. 2005, se závazkem nabyvatele, že neprodleně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky dle zákona č. 72/1994Sb., a ty převede do vlastnictví jednotlivých fyzických osob, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS