Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 90/RMČ/2006

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 296/06 mezi Z© Chvaletická 918 a Soukromou odbornou ąkolou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 296/06 mezi Z© Chvaletická 918 a Soukromou odbornou ąkolou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Mgr. Josefa Knepra, ředitele Z© Chvaletická 918 o vyslovení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 296/06 mezi Z© Chvaletická 918 a Soukromou odbornou ąkolou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor

T: 15. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka ®áková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, OESM - odd. majetkových dispozic, Z© Chvaletická