Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 95/RMČ/2006

k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Rozšíření haly práškové lakovny Technocol, s. r. o., Lednická 351, Praha 14, k. ú. Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rozšíření haly práškové lakovny Technocol, s. r. o., Lednická 351, Praha 14, k. ú. Kyje"

II. p o ž a d u j e

řešit soulad záměru dočasné stavby "Rozšíření haly práškové lakovny Technocol, s.r.o., Lednická 351, Praha 14, k. ú. Kyje" s územním plánem sídelního útvaru, neboť stavba se nachází v území všeobecně smíšeném (SV), kde lakovny nelze povolit

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k předloženému záměru, včetně zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení MHMP OOP

T: 19. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR