Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 11/RMČ/2007

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, jako pronájem bytu ze zvláště hodného zřetele, na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, jako pronájem bytu ze zvláště hodného zřetele, na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným
  2. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 s regulovaným nájemným, v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14

T: 31. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS