Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 12/RMČ/2007

k návrhu postupu při předávání objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s postupem při předávání objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 firmou APION, s. r. o. městské části Praha 14, zastoupenou správní firmou Správa majetku Praha 14, a. s. tak, jak je uvedeno v zápise z předání objektu dne 29. 12. 2006 - příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit postup při předávání výše uvedeného objektu v souladu s tímto usnesením tak, aby byl objekt předán do 15. 1. 2007 a vyúčtování nákladů spojených s předáním objektu bylo provedeno do 31. 1. 2007

T: 31. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, APION, s. r. o.