Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 21/RMČ/2007

ke stanovisku městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 2487/1, 2487/8 a 258/4 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úplatným převodem pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 2487/1 o výměře 66 m 2, parc. č. 2487/8 o výměře 35 m 2 a parc. č. 258/4 o výměře 5 m 2 vše v k. ú. Hloubětín

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska o úplatném převodu pozemků v k. ú. Hloubětín odboru obchodních aktivit Magistrátu hl. m. Prahy

T: 15. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic